شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1کارشناس دانشجویی32722702محمدرضا جوان141ریاست
2مسئول دفتر ریاست31803علی علوی202ریاست
3سرپرست ستاد شاهد31803غلامحسین عماری223ریاست
4مدیر اداره تربیت بدنی32722630صمد کرمی407ریاست
1