شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1مسئول دفتر ریاست31803000علی علوی202ریاست
2سرپرست ستاد شاهد31803000غلامحسین عماری223ریاست
3مدیر اداره تربیت بدنی32722630صمد کرمی407ریاست
1