شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1رئیس دفتر ریاست32722702محمدرضا جوان302ریاست
2مسئول دفتر ریاست31803علی علوی202ریاست
3سرپرست ستاد شاهد31803غلامحسین عماری223ریاست
4رئیس اداره گزینش31803علی قاسمی177ریاست
1