شماره های تماس

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفسمتشماره تماسنام و نام خانوادگیداخلیواحد - حوزه
1متصدی امور تربیت بدنی 31803000مجید عباس نام407ریاست
2مسئول دفتر ریاست31803000علی علوی202ریاست
3سرپرست ستاد شاهد31803000غلامحسین عماری223ریاست
4مدیر اداره تربیت بدنی32722630صمد کرمی407ریاست
1