فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محرم ابراهيمي زرگ آبادرئیس اداره کارگزینی دانشکده علوم معاونت اداری و مالی
2رضا احمدي قزلجهماشین نویس فارسی ولاتیندانشکده علوم پایه-دبیرخانهمعاونت اداری و مالی
3محمد اشرفي كريم آبادرانندهسایت 3(امورنقلیه)معاونت اداری و مالی
4ابراهيم اصغری آق گنبدمتصدی فضای سبزفضای سبزسایت 3معاونت اداری و مالی
5عليرضا اكبريمسئول تدارکاتکارپردازیمعاونت اداری و مالی
6داريوش بدري رضائيهرانندهسایت 3(امورنقلیه)معاونت اداری و مالی
7مهدي بدل زادهرئیس اداره رسیدگی به اسناددانشکده علوممعاونت اداری و مالی
8اصغر تقي زاده آلقومسئول چاپ وتکثیر دانشگاهدانشکده علوم پایهمعاونت اداری و مالی
9دوستعلي حسن زادهنامه رساندانشکده علوممعاونت اداری و مالی
10محمد حميدي آق گنبدرایط مالی واداراتدانشکده علوممعاونت اداری و مالی
1 2 3 4 5 6