فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محرم ابراهيمي زرگ آبادرئیس اداره کارگزینی دانشکده علوم معاونت اداری و مالی
2محمد اشرفي كريم آبادرانندهسایت 3(امورنقلیه)معاونت اداری و مالی
3ابراهيم اصغری آق گنبدمتصدی فضای سبزفضای سبزسایت 3معاونت اداری و مالی
4عليرضا اكبريمسئول تدارکاتکارپردازیمعاونت اداری و مالی
5داريوش بدري رضائيهرانندهسایت 3(امورنقلیه)معاونت اداری و مالی
6مهدي بدل زادهرئیس اداره رسیدگی به اسناددانشکده علوممعاونت اداری و مالی
7اصغر تقي زاده آلقومسئول چاپ وتکثیر دانشگاهدانشکده فنی مهندسیمعاونت اداری و مالی
8دوستعلي حسن زادهنامه رساندانشکده علوممعاونت اداری و مالی
9محمد حميدي آق گنبدرایط مالی واداراتدانشکده علوممعاونت اداری و مالی
10حميد حيدرزاده خوئيحسابدارصندوق رفاه دانشجوییدانشکده علوممعاونت اداری و مالی
1 2 3 4 5 6