فهرست کارکنان

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محشر قربانیکارشناس سایت کامپیوترفناوری اطلاعات و ارتباطاتریاست
2غلامحسين بهنام موحدکارشناس امور حراستاداره انتظامات واحدریاست
3محمد رضا جوانمسئول دفترمعاونت دانشجویی وفرهنگیریاست
4صادق نبی پوردانقرالوکارشناس گزینشگزینشریاست
5پرویز قلیزاد قلعهمسئول امور شبکه هافناوری اطلاعاتریاست
6سعید فرجودکارشناس وبفناوری اطلاعاتریاست
7سهند علی علوی نظام آبادمسئول دفتر ریاست واحددفتر ریاستریاست
8شراره احمدی نقدهکارشناس آمار واطلاعاتسایت مرکزی دانشگاهریاست
9امیر علی آذری تکدامکارشناس رایانهفن آوری اطلاعاتریاست
10رضا اسدی ساریجالوکارشناس شبکهفناوری اطلاعاتریاست
1 2 3