فهرست کارکنان

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1سهند علی علوی نظام آبادمسئول دفتر ریاست واحددفتر ریاستریاست
2سجاد جهتیکارشناس امور حقوقی امورحقوقی دانشکده علوم پایهریاست
3علی گلابی رضائیمدیر روابط عمومی علوم پایه-روابط عمومیریاست
4غلامحسین عماریرئیس اداره امور شاهد و ایثارگرانستادامور شاهد وایثارگران شاهد-دانشکده فنی ومهندسیریاست
5محمد بانی فاضلکارشناس امور حقوقیامورحقوقی- دانشکده علوم پایهریاست
6حسن مکاریرئیس دفتر ریاست واحدو استانحوزه ریاست واحد واستانریاست
7امید عبدالهی نیکناممدیر گزینش استان و واحددانشکده دامپزشکیریاست
8مهرنوش پرچمیکارشناس امور حقوقی امور حقوقیریاست
9امیر عباداینانلونگهبانسایت3ریاست
10عادل اعظم انهرکارشناس امور فرهنگی سمامرکز آموزشی سماریاست
1 2