فهرست کارکنان

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محشر قربانیکارشناس سایت کامپیوترفناوری اطلاعات و ارتباطاتریاست
2غلامحسين بهنام موحدکارشناس امور حراستاداره انتظامات واحدریاست
3پرویز قلیزاد قلعهمسئول امور شبکه هافناوری اطلاعاتریاست
4سعید فرجودکارشناس وبفناوری اطلاعاتریاست
5سهند علی علوی نظام آبادمسئول دفتر ریاست واحددفتر ریاستریاست
6شراره احمدی نقدهکارشناس آمار واطلاعاتسایت مرکزی دانشگاهریاست
7امیر علی آذری تکدامکارشناس رایانهفن آوری اطلاعاتریاست
8رضا اسدی ساریجالوکارشناس شبکهفناوری اطلاعاتریاست
9سپیده بناییکارشناس شبکهفناوری اطلاعاتریاست
10مقصود دولتخواهمدیر فناوری اطلاعات وارتباطات واحدفناوری اطلاعاتریاست
1 2 3