فهرست کارکنان

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محشر قربانیکارشناس سایت کامپیوترفناوری اطلاعات و ارتباطاتریاست
2غلامحسين بهنام موحدکارشناس امور حراستاداره انتظامات واحدریاست
3صادق نبی پوردانقرالوکارشناس گزینشگزینشریاست
4پرویز قلیزاد قلعهمسئول امور شبکه هافناوری اطلاعاتریاست
5سعید فرجودکارشناس وبفناوری اطلاعاتریاست
6سهند علی علوی نظام آبادمسئول دفتر ریاست واحددفتر ریاستریاست
7شراره احمدی نقدهکارشناس آمار واطلاعاتسایت مرکزی دانشگاهریاست
8امیر علی آذری تکدامکارشناس رایانهفن آوری اطلاعاتریاست
9رضا اسدی ساریجالوکارشناس شبکهفناوری اطلاعاتریاست
10سپیده بناییکارشناس شبکهفناوری اطلاعاتریاست
1 2 3