ریاست مرکز:

 
دکتر پیام عالمی
عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
 
اطلاعات تماس :
 
تلفن تماس: ۰۴۴۳۱۸۰۳۲۲۰