قرار دادهای پژوهشی درحال اجرا

1- طرح جامع اقتصاد مرزی شهرستان سردشت با رویکرد شناسایی عرصه های اشتغال زایی و ارز آوری
استانداری آذربایجان غربی
 
2 - پروژه امکان سنجی استفاده از منابع ذخیره ساز انرژی به منظور پیک سایی منحنی بار در شبکه توزیع
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی
 
3 - بررسی و محاسبه فقر چند بعدی به تفکیک شهرستان های استان آذربایجان غربی و تهیه نقشه فقر منطقه ای
استانداری آذربایجان غربی
 
4 - شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان آذربایجان غربی
شرکت گاز استان آذربایجان غربی
 
5 - بهبود امنیت اینترنت اشیا با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری (کاربرد در شبکه های آبیاری هوشمند)
وزارت نیرو – شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران