مدیرگروه علوم آزمایشگاهی

آقای دکتر جاوید اقبال
دکترای علوم آزمایشگاهی