برنامه کلاسی نیمسال دوم ارشد 96-95

 
 
رشته ارائه دهنده
پرستاری
ورودی
مهر95
نیمسال تحصیلی
دوم
سال تحصیلی
96-95
 
دانشگاه آزاد اسلامی
     واحد ارومیه
مشخصه
درس
کد درس
نام درس
تعداد واحد
نوع درس
نام استاد
جنسیت
تاریخ امتحان
ساعت  امتحان
ظرفیت کلاس
شماره کلاس
ن
ع
997001
10051304
مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
1
 
 
آقای دکنر بالجانی
مختلط
20/3
00/14
3
302
997002
10051306
کاراموزی مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
-
0.5
 
آقای دکنر بالجانی
مختلط
 
 
 
 
997003
10051318
پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی جراحی
1.5
-
 
آقای دکتر سلیمی
مختلط
17/3
00/14
3
302
997004
10051313
کاراموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی
-
1.5
 
 
مختلط
 
 
 
 
997005
10051316
طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آن
1
0.5
 
 
مختلط
25/3
00/14
3
302
997006
10051317
کاراموزی طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آن
-
0.5
 
 
مختلط
 
 
 
 
997007
10051327
کارگاه کنترل عفونت در بیماران و بیمارستان
-
1.5
 
آقای بالجانی
مختلط
 
 
 
 
997008
10051298
روش ها و فنون تدریس
2
-
 
آقای دکتر سلیمی
مختلط
29/3
00/14
3
302
997009
10051299
سنجش و اندازه گیری
2
-
 
خانم دکتر صدیفی
 
23/3
00/14
3
302
 
 
جمع کل واحد
12
 
 
 
ایام هفته
10.30-8:30
12.30-10:31
14-12.30
16-14
18-16.01
20-18.01
شنبه
شنجش و اندازگیری
شنجش و اندازگیری
 
مدیریت خدمات پرستاری
طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آن
 
یکشنبه
پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد داخلی جراحی
روش ها و فنون تدریس
 
 
 
 
دوشنبه
 
 
 
 
 
 
سه شنبه
 
 
 
 
 
 
چهارشنبه
 
 
 
 
 
 
پنجشنبه
 
 
 
 
 
 
 
برنامه هفتگی