کاراموزی دانشجویان ارشد 2

 
 
 
 
15/12
22/12
19/1
26/1
2/2
9/2
16/2
23/2
30/2
6/3
13/3
20/3
27/3
3/4
10/4
17/4
23/4
30/4
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
رضایی، تربیت، اقای روزبهانی
بررسی وضعیت سلامت
طب مکمل
مدیریت
3 روز دوم
داخل جراحی: بخشهای اورژانس، داخلی، جراحی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بررسی وضعیت سلامت: استاد مربوطه: اقای دکتر خدادادی بیمارستان امام رضا، تعیین بخشها بر عهده استاد مربوطه میباشد.
طب مکمل اساد مربوطه:
مدیریت: استاد مربوطه: آقای دکتر بالجانی، بیمارستان امام خمینی، تعیین بخشها بر عهده استاد مربوطه میباشد.
داخلی جراحی استاد مربوطه: اقای دکتر خدادادی بیمارستان امام رضا