شماره تماس

دفتر توسعه آموزش 04431803173
معاون آموزشی 04431803147
معاونت علوم پزشکی04431803175
کارشناس آموزش04431803121