آدرس دانشکده پرستاری و مامایی

ارومیه- ابتدای جاده سلماس- دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
044- 332722738نمابر         
044- 332759180تلفن