آدرس دانشکده پرستاری و مامایی

ارومیه- ابتدای جاده سلماس- دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه