فراخوان جذب هیات علمی حوزه علوم پزشکی

یف رشته تعداد
1 دکترای تغذیه 3 نفر
2 کارشناسی ارشد پرستاری ویژه با پایه کارشناسی بیهوشی 3 نفر
3 دکترای پرستاری/دانشجوی دکترا/کارشناسی ارشد 3 نفر
4 دانشجوی دکترای بهداشت باروری/کارشناسی ارشد آموزش مامایی/مشاوره 2 نفر
5 کارشناسی ارشد پرستاری با پایه کارشناسی اتاق عمل 1 نفر
6 کارشناسی ارشد / دکترا بینایی سنجی 3 نفر
7 کارشناسی ارشد / دکترا شنوایی سنجی 3 نفر
8 کارشناسی ارشد / دکترا فیزیوتراپی 3 نفر
9 کارشناسی ارشد / دکترا کار درمانی 3 نفر
10 کارشناسی ارشد / دکترا گفتار درمانی 3 نفر
11 کارشناسی ارشد / دکترا مددکاری اجتماعی 3 نفر
12 کارشناسی ارشد / دکترا مهندسی پزشکی بالینی 3 نفر
13 کارناسی ارشد/دکترا پرتودرمانی(رادیوتراپی) 3 نفر
14 کارشناسی ارشد / دکترا هوشبری 3 نفر
15 کاردانی ارشد / دکترا فوریت های پزشکی 3 نفر
16 کارشناسی ارشد / دکترا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 3 نفر
17 متخصص پروتز دندانی 3 نفر
تلفن های تماس: 04132759180  داخلی 121  و 169