برنامه ی ماهانه کلینیک

دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
معاونت علوم پزشکی
برنامه ویزیت رایگان پزشک و مشاورین
کلینیک پیشگیری و سلامت