کارگاه دانشجویی

اسامی کارگاهها ی انجمن علمی مامایی به شرح ذیل می باشند:
1-      کارگاه نسخه نویسی و اختصارات پزشکی – آقای دکتر تابش – متخصص داخلی
2-      کارگاه CPR – آقای دکتر سلیمی –دانشیار(مشترک در دو گروه پرستاری و مامایی)
3-      کارگاه خود مراقبتی و سلامت –آقای دکتر زارعی پور – دانشجوی دکترای بهداشت
اسامی کارگاهها ی انجمن علمی پرستاری به شرح ذیل می باشند.
1-      کارگاه پروپوزال نویسی – خانم حیدری - مربی
2-      کارگاه فرایند پرستاری – خانم تیز فهم -مربی
3-      کارگاه محاسبات دارویی – آقای دکتر سلیمی - دانشیار
کارگاه spss –آقای دکتر بالجانی – دانشجوی دکترای پرستاری