برنامه امتحانی

برنامه امتحانات نیمسال دوم 96-95
 
روز
 
تاریخ
ساعات امتحانی
8:30
11:00
14:00
16:30
چهارشنبه
17/3/96
تشریح 2
-
فیزیوپاتولوژی
 
پنجشنبه
18/3/96
-
فیزیوپاتولوژی 2
اختلالات جنسی
 
جمعه
 
 
19/3/96
 
 
 
 
شنبه
20/3/96
فیزیولوژی 2
بارداری 2
بارداری 4
 
یکشنبه
21/3/96
زبان خارجه
دفاع مقدس
دانش خانواده
تفسیر موضوعی قرآن
اخلاق اسلامی
وصایای امام
فارسی پیش
دوشنبه
22/3/96
اصول خدمات بهداشت
بهداشت 4
رادیولوژی
 
سه شنبه
23/3/96
-
بهداشت 3
-
 
چهارشنبه
24/3/96
ایمنی شناسی
-
مدیریت
 
پنجشنبه
25/3/96
اصول تغذیه مادر و کودک
کودکان
-
 
جمعه
26/3/96
 
 
 
 
شنبه
27/3/96
ژنتیک
آمار
روش تحقیق
 
یکشنبه
28/3/96
اندیشه اسلامی 1
اندیشه اسلامی 2
تاریخ فرهنگ و تمدن
فارسی عمومی
تاریخ تحلیلی اسلام
انقلاب اسلامی
قرآن کریم
زبان خارجه پیش
دوشنبه
29/3/96
روانشناسی
داروشناسی 2
تغذیه در بیماریهای مادر و کودک
 
 
 
 برنامه ی امتحانی نیم سال اول 97-96