طرح درس گروه مامایی

مدیریت                بارداری 2         اختلالات جنسی                  تغذیه درمانی مادر و کودک                    رادیولوژی                        فیزیولوژی عملی                         فیزیولوژی تئوری                       ایمینولوژی                     بهداشت 3                تشریح 2                        ژنتیک            داروشناسیتغذیه در بیماری های مادر و کودک                کودکان         بهداشت 4              اصول و خدمات بهداشتی                       طرح درس باکتری عملی پرستاری مامایی

طرح درس  میکروبشناسی مامایی