کمیته توانمند سازی اساتید

1-کمیته توانمند سازی اساتید
  • نیاز سنجی کارگاه های مورد نیاز اعضاء محترم هیات علمی
  • برگزاری دوره spss پیشرفته
  • برگزاری دوره زایمان فیزیولوژیک
  • برگزاری کارگاه CPR