کمیته ها

مجموعه کمیته ها و فعالیتهای انجام شده توسط این کمیته ها به شرح زیر می باشد.
1-کمیته توانمند سازی اساتید
-          نیاز سنجی کارگاه های مورد نیاز اعضاء محترم هیات علمی
-          برگزاری دوره spss پیشرفته
-          برگزاری دوره زایمان فیزیولوژیک
-          برگزاری کارگاه CPR
2-کمیته ارزشیابی
-          انجام ارزشیابی اساتید بالین ، ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در دروس نظری وارزشیابی اساتید توسط معاون محترم علوم پزشکی واحد ،مدیر گروه محترم و سایر اعضاء محترم هیات علمی مطابق با دستوالعمل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
3-کمیته برنامه ریزی درسی
-          تدوین و گردآوری لاگ بوک ها برای کار در بالین در بخش های مختلف
-           بازنگری و تدوین مجدد لاگ بوکها توسط کمیته مربوطه
-          نظارت بر اجرای درست و دقیق لاگ بوکها در بالین
-          تدوین طرح درس ها و رزومه همکاران هیات علمی تمام وقت و مدعو و قرار دادن طرح دروس اساتید محترم در سایت دانشگاه
-          برگزاری کارگاه آشنایی با آیین نامه آموزشی برای دانشجویان ورودی 1394
4- کمیته آموزش مداوم و پژوهش در آموزش
-          برگزاری کارگاههای آموزشی (روش تحقیق،اخلاق در پژوهش و....) برای دانشجویان عضو انجمن
-          برگزاری اولین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان در اسفند ماه سال 1394
-          برنامه ریزی جهت برگزاری دومین همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان در آبان ماه 1395
5- سایر فعالیتهای انجام شده در این مرکز
-          همکاری با انجمنهای علمی دانشجویی
-          سازماندهی و هدایت دانشجویان برتر و علاقه مند جهت شرکت در آزمون المپیاد دانشجویان حوزه علوم پزشکی
المپیاد دانشجویی
در ضمن در طی این دوره یک ساله با تلاش این مرکز از بین دانشجویان برتر دو رشته پرستاری و مامایی ، افرادی برای شرکت در المپیاد دانشجویی انتخاب و فرستاده شدند که سال 94در مرحله اول 4 نفر شرکت کننده داشتیم که یکی از دانشجویان با نام شاهین پاشایی  به مرحله دوم صعود کرد ولی در مرحله دوم مقامی کسب نکرد .