رسالت

بسمه تعالی
رسالتEDO   :
دفتر توسعه آموزش دانشكده درراستاي رسالت دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده ،اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.
اهداف
اين دفتر در راستاي اهداف مركز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حيطه هاي عملكردي زير دنبال خواهد نمود:
 توسعه برنامه ريزي درسي و آموزشي (curriculum development)
ارزشيابي (evaluation)
پژوهش در آموزش(research in education)
 توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و كاركنان (faculty & staff development)، استعدادهاي درخشان، آموزش پاسخگو و توانمندسازی علمی و عملی دانشجویان.