معرفی EDO

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه

تماس با EDO :
تلفن: 0443-2719900
داخلی:173
................................................................................................................
تاریخچه:
 دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی در تاریخ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ با هدف توسعه كيفي، تفكر ، مطالعه ، تحقيق، هدايتگري، برنامه ريزي و پايش اثربخشي برنامه هاي آموزشي تشكيل و شروع به كار نمود. اين دفتر با استفاده از مشاركت گروهي اعضاي هيات علمي در پنج محور توسعه آموزش متشكل ازپژوهش در آموزش، برنامه ريزي، ارزشيابي،مشاوره درآموزش مدرسين وآموزش مداوم در سطح حرفه اي حوزه عمل خود فعاليت مي نمايد.
اهداف
اين دفتر در راستاي اهداف مركز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حيطه هاي عملكردي زير دنبال خواهد نمود: توسعه برنامه ريزي درسي و آموزشي (curriculum development)، ارزشيابي (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)، توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و كاركنان (faculty & staff development)، استعدادهاي درخشان، آموزش پاسخگو و توانمندسازی علمی و عملی دانشجویان.
فلسفه
دفتر توسعه دانشكده با توجه به ارزشهاي حاكم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشاركت فعالانه و اشاعه روحيه همكاري زمينه و بستر مناسب و مساعدي را براي رشد دانشجويان و اساتيد فراهم مي‌سازد.


چشم‌انداز
دفتر توسعه آموزش دانشكده در راستاي دورنماي مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنايت به ارزشها و باورهاي آموزشي و پژوهشي تمايل دارد دانشكده در جهت كسب جايگاهي برتر در حيطه‌هاي آموزشي در سطح ملي و منطقه اي گام برداشته و در سطح بين المللي در زمينه آموزش پرستاري و مامايي مطرح باشد.
رسالت
دفتر توسعه آموزش دانشكده درراستاي رسالت دانشگاه ماموريت دارد تا در جهت ارتقاءكيفيت آموزش دانشكده ،اساتيد را ياري نمايد و به عنوان بازوي كمكي هدايت و هماهنگي فرايند آموزشي در دانشكده كمك موثري را بعمل آورد. بدين منظور ارتقاي كيفي سطح توانمندي هاي آموزشي و ايجاد تعهد به يادگيري در بدنه علمي و آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي با هدف تربيت نيروي انساني كارآمد، متعهد و خلاق براي ارايه خدمات سلامت با كيفيت به آحاد جامعه متناسب با نيازهاي حا ل و آينده سيستم سلامت از اهم رسالت هاي اين دفتر مي باشد.
اقدامات انجام شده و در حال انجام
سازمان دهی مکان دفتر
فعال سازی فضای دانشکده پرستاری – مامایی در سایت جدید دانشگاه و به روزرسانی آن
فعال سازی منوی دفتر توسعه در صفحه دانشکده
تدوین کارنما (log book) جهت دروس عملی دانشجویان
هماهنگ شدن دفتر با انجمن های علمی دانشجویی
برگزاری کارگاه دانشجویی احیا قلبی – ریوی عملی با همکاری انجمن علمی پرستاری
تهیه و تدوین فرم طرح درس در دروس نظری
تهیه و تدوین و بازنویسی طرح درس در دروس بالینی به تفکیک درس و رشته تحصیلی با همکاری اعضا گروههای اموزشی(کاراموزی و کاراموزی در عرصه(
جمع آوری و بررسی طرح درس اعضای محترم هیئت علمی
نیازسنجی کارگاه های موردنیاز اعضاء هیئت علمی ودانشجویان
تهیه و تدوین فرم ارزشیابی دانشجویان در دروس بالینی به تفکیک درس و رشته تحصیلی با همکاری اعضا گروهها