رئیس مرکز توسعه آموزش

 

دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری-مامایی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه


سمیه رزم آرای ایرانق
 کارشناس ارشد آموزش پرستاری- گرایش داخلی جراحی
تماس با EDO :تلفن: 32759180-۰۴۴داخلی: ۱۷۳
Email:edo@iaurmia.ac.ir