مسئول پراتیک اتاق عمل

خانم ندا خاتمی
کارشناس پرستاری