گروه اتاق عمل

(CV)سابقه و فعالیتهای علمی
     
   
توران تيزفهم قوي روشتی
 
مشخصات فردي:
تاريخ تولد: 1355
وضعيت تاهل: متاهل
آدرس محل كار: اروميه، جاده سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه، گروه پرستاری
شماره تلفن محل كار: 32719900 - 044 داخلی 169
پست الکترونيک: Tizfahmturan386@gmail.com
سوابق تحصيلی
فارغ التحصيل مقطع كارشناسی ارشد پرستاری گرايش داخلی جراحی
سوابق شغلی
 كارشناس و برنامه ريز آموزشی گروه پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه از سال 1378 الی 1382
 مدرس دروس پرستاری داخلی جراحی، پرستاری كودكان 1 ، پرستاری كودكان 2 ، قسمت عملی روش تحقيق و آمار در
پرستاری و IT در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه از سال 1385 تاكنون
 تدريس درس تنظيم خانواده در سال 1386 در دانشگاه علمی كاربردی جهاد دانشگاهی
 تدريس دروس پرستاری كودكان 1 و پرستاری كودكان 2 و درس داخلی جراحی در كلاسهای آمادگی كنکور
كارشناسی ارشد پرستاری در محل سازمان نظام پرستاری اروميه
 آموزش بالينی پرستاری :
- در بخشهای چشم، گوش حلق و بينی) ENT (، آی سیيو داخلی، آیسی يو جراحی،اورژانس، پيوند كليه، خون
بزرگسالان، سوختگی، نفرولوژی، جراحی زنان، جراحی مردان و آی سیيو جراحی قلب باز بيمارستان امام خمينی)ره(
- بخشهای عفونی، پوست،سی سی يو، اورژانس، مسموميت و آی سیيو داخلی بيمارستان طالقانی
- بخش های فوق تخصص كودكان)جراحی، خون،عفونی وداخلی (، اورژانس بيمارستان مطهری
- بخشهای مامايی، زايمان، داخلی زنان و داخلی مردان بيمارستان امام رضا)ع(
- اجرای كارآموزی در عرصه مديريت
- برگزاری گارگاههای آموزشی در دانشگاه بعنوان مدرس
- همکاری و كمک در جهت تصويب رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه
- تدريس در كارگاه آموزشی "مراقبت تخصصی از بیمار" در دانشگاه علوم پزشکی اروميه
-
سوابق علمی
 كسب رتبه ممتاز در دوران كارشناسی در سال تحصيلی 78 - 74
 كسب رتبه ممتاز در دوران كارشناسی ارشد در سال 85 - 82
2
 كسب مقام معلم برتر در سطح كشور در بين اساتيد دانشگاه آزاد ، دومين جشنواره لقمان حکيم
مقالات چاپ شده :
بررسی ارتباط حمايت خانواده و كنترل قند خون در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 چاپ شده در مجله علمی پژوهشی ديابت و ليپيد –
تهران در سال 1387
بررسی ارتباط بين مذهب، سلامت معنوی، اميد و كيفيت زندگی در بيماران مبتلا به سرطان در مجله علمی پژوهشی مراقبت مبتنی بر
شواهد مشهد 1390
ترجمه کتاب
ترجمه كتاب Identification, Assessment, Stabilization and Transport(IAST) Manual for Acutly Ill Children" " كه به چاپ رسيده است.
شرکت در همایش
- )کسب رتبه سوم با مقاله "زن سالم جامعه سالم"( در همايش زن در تربيت نسل آينده، 1392 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اروميه
- بررسی ارتباط بين دیابت در دوران بارداري با BMI هنگام تولد نوزاد ، كنگره بين المللی چاقی مادر و
كودک 24 - 26 ارديبهشت 1394 ، اروميه )مقاله چاپ شده(
- برگزاري همایش "سوئ مصرف مواد" از طرف كلينيک سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه ، 3 آذر ماه
1394
- برگزاري کارگاه آموزشی آشنایی با آیين نامه آموزشی و سرفصل جدید پرستاري بعنوان مدرس سال
13 / 7 / 94
- عضو کميته اجرایی اولين همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه سال 94
- شركت در اولين همایش ملی بهداشت و سلامت جوانان بعنوان داور مقالات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه سال 94
پوستر:
- تاثير چاقی قبل از بارداري مادر بر ميزان ترشح شير بعد از زایمان، كنگره بين المللی چاقی مادر و كودک
24 - 26 ارديبهشت 1394 ، اروميه
- ارتباط چاقی دوران شيرخوارگی کودکان با BMI آن ها در سن زیر 6 سال، كنگره بين المللی چاقی مادر
و كودک 24 - 26 ارديبهشت 1394 ، اروميه
- چاقی کودکان ، درک و بينش والدین از آن و تاثير مداخلات والدین درچاقی کودکان، كنگره بين
المللی چاقی مادر و كودک 24 - 26 ارديبهشت 1394 ، اروميه
3
- بررسی رابطه بين سلامت معنوي با مهارت ارتباطی پرستار بيمار، همايش ملی در ارتقائ كيفيت خدمات -
پرستاری )بهبود تعامل با بيمار و جامعه(
- بررسی اثرات شير خشک بر روي BMI کودکان، پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه
1394
- بررسی چاقی در کودکی، نحوه برخورد با آن و تاثير در چاقی بزرگسالی، پنجمين كنگره پيشگيری و در
مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه 1394
- بررسی تاثير قهوه سبز بر روي چاقی، پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه 1394
- بررسی تاثير پروتئين HKDC1 مادر بر روي BMI هنگام تولد نوزاد و BMI وي در مراحل بعدي
زندگی، پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه 1394
- بررسی شيوع چاقی در سالمندان بالاي 60 سال در شهر اروميه ، پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی
ايران. تهران. آذر ماه 1394
- بررسی تاثير چاي سبز بر روي چاقی ، پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه 1394 .
- بررسی دلایل عدم تغذیه با شيرمادر در مادران و ارتباط آن با چاقی کودکان مراکز پيش دبستانی شهر
اروميه، 1392 . پنجمين كنگره پيشگيری و در مان چاقی ايران. تهران. آذر ماه 1394
- ارتباط چاقی دوران شيرخوارگی کودکان با BMI آن ها در سن زیر 6 سال،كنگره بين المللی چاقی مادر
و كودک، 26 - 24 ارديبهشت ماه 1394 ، اروميه
- چاقی کودکان، درک و بينش والدین از آن و تاثير مداخلات والدین درچاقی کودکان، كنگره بين
المللی چاقی مادر و كودک، 26 - 24 ارديبهشت ماه 1394 ، اروميه
- تاثير چاقی قبل از بارداري مادر بر ميزان ترشح شير بعد از زایمان، كنگره بين المللی چاقی مادر و
كودک، 26 - 24 ارديبهشت ماه 1394 ، اروميه
- تأثير آموزش برنامه ارتباط زوجين بر انتظارات زناشویی جوانان مجرد و جوانان در آستانه ازدواج،
اولين همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- بررسی معيارهاي گزینش همسر از دیدگاه دانشجویان مجرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه، اولين
همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- ارتباط سبک زندگی و رضایت زناشویی در زنان پرستار ، اولين همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند
ماه 94 ، اروميه
- بررسی تأثير سبک هاي دلبستگی) RQ ( و مقياس راهبرد هاي حل تعارض ) CTS ( برميزان رضایت
زناشویی، اولين همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- بررسی ارتباط خود متمایز سازي با رضایت زناشویی زوجين جوان، اولين همايش ملی بهداشت و سلامت
جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- بررسی نيازهاي آموزشی کلاس هاي مشاوره قبل از ازدواج از دیدگاه دانشجویان، اولين همايش ملی
بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- مقایسه احتمال بروز طلاق عاطفی در ميان زوجين داراي تحصيلات عالی و بدون تحصيلات عالی، اولين
همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
4
- اثر بخشی آموزش پيش از ازدواج در بهبود کيفيت زندگی سالم و کاهش آسيب هاي اجتماعی به
ویژه طلاق، اولين همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه
- ارتباط تعداد بيماران بستري در بخش با نحوه حفظ ایمنی بيمار توسط پرستار، سومين همايش كشوری
ايمنی در نظام سلامت با محوريت ايمنی بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
- بررسی ارتباط ایمنی بيمار با خلقيات پرستار، سومين همايش كشوری ايمنی در نظام سلامت با محوريت ايمنی
بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
- بررسی وضعيت فعلی فرهنگ ایمنی بيمار از دیدگاه پرستاران و نگرش آنان نسبت به ایمنی بيماران،
سومين همايش كشوری ايمنی در نظام سلامت با محوريت ايمنی بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
- تاثير استرس شغلی پرستاران بر نحوه حفظ ایمنی زندانيان بستري در بيمارستان، سومين همايش كشوری
ايمنی در نظام سلامت با محوريت ايمنی بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
- تاثير ميزان ساعت کاري پرستاران بر ایمنی بيماران، سومين همايش كشوری ايمنی در نظام سلامت با محوريت
ايمنی بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
- تاثير استرس شغلی ایجاد شده در پرستار در ارتباط با ارائه مراقبت به بيماران خاص بستري در
بيمارستان بر ایمنی بيمار، سومين همايش كشوری ايمنی در نظام سلامت با محوريت ايمنی بيمار، آبان ماه 94 ، اروميه
موفقيت ها و تشویق ها
- كسب رتبه دوم كشوری در مسابقات قرآن و عترت در بخش هنر در سال 1382
- كسب رتبه سوم مقاله نويسی با مقاله" زن سالم جامعه سالم" در سال 1393
- مقاله برتر همايش اولين همايش ملی بهداشت و سلامت جوانان، اسفند ماه 94 ، اروميه ، با عنوان اثر بخشی آموزش پيش از
ازدواج در بهبود كيفيت زندگی سالم و كاهش آسيب های اجتماعی به ويژه طلاق،
-
سوابق فرهنگی
- عضو شورای عفاف و حجاب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه از سال 1 / 7 / 1391
- عضو شورای فرهنگی دانشگاه و خوابگاه بعنوان هيات علمی از سال 25 / 8 / 1394
عضویت ها
- عضويت در سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ايران از زمان تاسيس آن) 1382 ( تاكنون
- عضو داوطلب در جمعيت هلال احمر
- عضو هيات نظارت بر انتخابات بعنوان ناظر از سال 1379 تاكنون
سوابق اجرایی
- مدير گروه پرستاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه از سال 1391 تا 1 / 5 / 94
- رئيس هيات مديره نظام پرستاری اروميه 1394
- مسئول طرح دانشگاه سالم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه از سال 28 / 06 / 1394
5
- مدير گروه رشته تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اروميه سال 95
کارگاههاي آموزشی گذرانده:
1 . دوره توانمندسازی " جنگ نرم" معادل 2 واحد
2 . آشنايی باآيين نامه های آموزشی.
3 . آشنايی با آمار و نرم افزار spss مقدماتی.
4 . روش های برقراری ارتباط موفق.
5 . نحوه نگارش رزومه.
6 . MS WORD .
7 . آشنايی با اينترنت.
8 . آشنايی با شيوه های توليد و چاپ مقالات علمی در مجلات ISI .
9 . اقدام پژوهی.
10 . پاور پوينت.
11 . آموزش بهينه سازی روابط استاد و دانشجو.
12 . آشنايی بامهمترين بحران های دانشجويی.
13 . آشنايی با قوانين و آيين نامه های پژوهشی.
14 . شركت در كارگاههای ضيافت انديشه.
15 . شركت در انواع كارگاههای معرفت شناسی
16 . شركت در انواع كارگاههای هم انديشی اساتيد , ….
17 . تفسير سوره فرقان
18 . معارف مهدويت دوره مقدماتی 1
19 . فرهنگ، رسانه و تاثير آن بر اخلاق اساتيد غير حضوری
20 . ارتقائ كيفيت تدريس با استفاده از هوش هيجانی غير حضوری
21 . نحوه مطالعه و درک متون مطبوعاتی زبان انگليسی
22 . آسيب شناسی فرهنگ دينی غير حضوری
23 . مروری بر اخلاق مداری و اخلاق كاربردی غير حضوری
24 . كا گاه آموزشی امنيت، تهديد، تهاجم
25 . حقوق زن در خانواده
26 . دوره آموزش طرح ولايت ،دوره ی مقدماتی
27 . دوره آموزش طرح ولايت ،دوره ی تکميلی
28 . آموزشهای پيش از ازدواج و عوامل موثر در ازدواج موفق
29 . آشنايی با اصول فن ترجمه
30 . آموزش زبان انگليسی عمومی
31 . آموزش ايجاد وبلاگ
32 . آشنايی با آمار و spss مقدماتی
33 . شرح وظايف مديريت گروه آموزشی
34 . مديريت اطلاعات علمی با نرم افزار End Note
35 . هويت يابی و بجران هويت
36 . آشنايی با سيستم مديريت يادگيری LMS غير حضوری
37 . آشنايی با اصول طراحی سوالات امتحانی
38 . كتابخانه ديجيتال دانشگاه آزاد اسلامی
39 . آشنايی با سرقت ادبی و راههای كنترل آن به صورت On Line
40 . چگونه از يک متن علمی اطلاعات استخراج كنيم.