مدیر گروه اتاق عمل


خانم افسانه عظیم پور
کارشناس ارشد پرستاری
مرتبه علمی: مربی
cv