مدیر گروه اتاق عمل

خانم نازیلا باقرزاده
کارشناسی ارشد بهداشت جامعه
cv