معاون آموزشی


منیره رضایی
کارشناسی ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی: مربی
CV