معاون آموزشیمنیره رضایی
کارشناسی ارشد آموزش مامایی
مرتبه علمی: مربی

cv