معاون علوم پزشکی
دکتر اسفندیار بالجانی 
دکترای پرستاری
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

cv