کارشناس توانمند سازی و آموزش های کاربردی

معرفی

نام:مهین
نام خانوادگی: معتکف
تاریخ تولد: 1343
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:تحقیقات آموزشی
شماره تماس: 96-04433440094 داخلی 252