کارشناس مسئول امور اقتصادی دانش بنیان و سرمایه گذاری

معرفی

نام: مقصود
نام خانوادگی: دولتخواه
تاریخ تولد: 1354
رشته تحصیلی: کامپیوتر -نرم افزار
مقطع تحصیلی :کارشناسی ارشد
شماره تماس: 96-33440094 داخلی 250