کارشناس مسئول بودجه، برنامه ریزی و ارزیابی و تعالی سازمانی

معرفی

نام : کامیار
نام خانوادگی: افشاری اقدام
تاریخ تولد:1359
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی
شماره تماس: 96-33444042 داخلی 262