معرفی مدیر و شرح وظایف

معرفی مدیر

نام: نصرت
نام خانوادگی: کیانی
تاریخ تولد: 1350
مقطع تحصیلی: دانشجوي كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری
شماره تماس: 96-33440094 داخلی262


اهدف
1. مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور
2. دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله
3. ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی
4. تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های واحد و اسناد بالا دستی
5. ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه
6. برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه

شرح وظایف
1. طراحی و تدوین برنامه های راهبردی، بلندمدت، میان مدت و عملیاتی در واحد بر مبنای سیاستها و اسناد بالادستی
2. برنامه ریزی و پی‌گیریِ تخصیص و به کارگیری منابع در واحد
3. ارائه گزارش های ادواری و موردی از معاونت ها و ارائه به ریاست واحد
4. گردآوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد واحد در مقایسه با برنامه ها و تعهدات مصوب به جهت ارزیابی عملکرد
5. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه واحد و اعتبار سنجی و تخصیص آن
6. بررسی و به کارگیری روشهای تعالی سازمانی برای بهبود و افزایش بهره‌وری در دانشگاه
7. بررسی و شناسایی نیازهای واحد در خصوص سیستمهای اطلاعاتی و عملیاتی و ارائه پیشنهاد طراحی و توسعه این سیستمها
8. ارائه طرح های توسعه ای واحد
9. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری واحد
10. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور در واحد
11. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره
12. بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی
13. کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف واحد رقابت پذیر و کارآفرین در سطح استان و کشور
14. کمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری