فرم ها

 

فرم صفر: فرم تعیین اساتید راهنما، مشاور و داور

فرم شماره 1: فرم صورتجلسه دفاع از موضوع (پیشنهاد) رساله

فرم شماره 2: فرم صورتجلسه پیش دفاع رساله

فرم شماره 3: فرم تأیید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب

فرم شماره 4: فرم اعلام آمادگی دفاع از رساله

فرم شماره 5: فرم ارائه گزارش شش ماهه پیشرفت اجرای رساله

فرم شماره 6: فرم اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله

فرم شماره 1-7: فرم صورتجلسه دفاع از رساله 

فرم شماره 2-7: فرم تأیید دفاع از رساله

فرم شماره 8: فرم ارزیابی مدیریت پژوهش رساله

فرم شماره 9: فرم ارزیابی دفاع از رساله

فرم شماره 10: فرم تعهدنامه اصالت اثر

فرم شماره 11: فرم تأیید رساله جهت صحافی

فرم شماره 12: فرم تحویل نسخه های رساله

فرم شماره 13: فرم پرداخت حق الزحمه اساتید