آزمایشگاهها

معرفی رئیس آزمایشگاه ها


 

نام: احمد
نام خانوادگی: سعادتی
رشته تحصیلی: فیزیک کاربردی
مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس: 32759180      داخلی 284 

آزمایشگاههای دانشکده علوم پایه:

1-    آزمایشگاه های فیزیک پایه 1 و 2 و 3

2-    آزمایشگاه های فیزیک جدید و اپتیک

3-    آزمایشگاه های فیزیک حرارت

4-    آزمایشگاه میکروبیولوژی

5-    آزمایشگاه کانی شناسی و سنگ شناسی

6-    آزمایشگاه رسوب شناسی

7-    آزمایشگاه فتو ژئولوژی و تکتونیک

8-    آزمایشگاه شیمی عمومی

9-    آزمایشگاه بیوشیمی

10- آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2

11- آزمایشگاه زیست شناسی گیاهی

12- آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

13- آزمایشگاه زیست شناسی سلولی
14-آزمایشگاه ژنتیک 1 و2

 آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه فنی و مهندسی

1-آزمایشگاه کنترل خطی

2-    کارگاه عمومی و مکانیک

3-    آزمایشگاه مدار منطقی

4-    آزمایشگاه دیجیتال

5-    آزمایشگاه الکترونیک

6-    آزمایشگاه هیدرولیک

7-    آزمایشگاه مقاومت مصالح

8-    آزمایشگاه عمران

9-    کارگاه نقشه برداری

10- کارگاه برق

11- آزمایشگاه میکروپروسسور

12- آزمایشگاه مدار مخابراتی

13-آزمایشگاه ماشین های الکتریکی

               آزمایشگاه های بخش دامپزشکی

1-    آزمایشگاه فیزیوفارماکولوژی دامپزشکی

2-    آزمایشگاه انگل شناسی

3-    آزمایشگاه میکروبیولوژی دامپزشکی

4-    آزمایشگاه کلینیک دامپزشکی

5-    آزمایشگاه علوم دامی

6-    سالن تشریح دامپزشکی    
7  -    درمانگاه تخصصی دامپزشکیآزمایشگاه گروه پیراپزشکی

 

1-    اطاق پراتیک – پرستاری

2-    آزمایشگاه بیوشیمی و شیمی

3-    آزمایشگاه بافت و آسیب شناسی

4-اطاق مولاژ و تشریح

         آزمایشگاه گروه روانشناسی

 

        1_  آزمایشگاه روانشناسی تجربی
        
 2_ آزمایشگاه روانسنجی