انجمن های علمی، ادبی و هنری دارای مجوز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

انجمن های دارای مجوزو فعال درواحد ارومیه عبارتند از : 
 

1. انجمن علمی حقوق                       
2. انجمن علمی برق ومخابرات  
3. انجمن علمی حسابداری
4. انجمن علمی اقتصاد
5. انجمن علمی میکروبیولوژی  
6. انجمن علمی دامپزشکی
7. انجمن علمی ربیت بدنی
8. انجمن علمی مامایی
9. انجمن علمی پرستاری
10. انجمن علمی معماری
11. انجمن علمی روانشناسی
12. انجمن علمی بیوتکنولوژی
13. انجمن علمی کامپیوتر
14. انجمن علمی عمران