معرفی مسئول انجمن های علمی، ادبی و هنری

نام: اسداله
نام خانوادگی: نعمتی
رشته تحصیلی: مدیریت برنامه ریزی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

 
شماره تماس: 32759180   داخلی 278

 

شرح فعالیت های انجمن های علمی، ادبی و هنری:

 
به منظور مشارکت هرچه بیشتر دانشجویان وبالا بردن کمیت وکیفیت فعالیت های  علمی پژوهشی وفناوری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ،کمیسیون مرکزی انجمن های علمی دانشجویی درچهارچوب سیاستهای کلان پژوهش وفناوری دردانشگاه تشکیل گردید.یکی ازبخش های مهم وفعال حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاداسلامی  در بخش دانشجویی انجمن های علمی ،ادبی وهنری می باشد که بامشارکت دانشجویان فعال علمی وعلاقمند وهمکاری  مدیران محترم گروه های آموزشی درهریک ازرشته ها فعالیت های علمی خود را انجام می دهند.                                           
حوزه معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه نیز برابر دستورالعمل ها وبخشنامه های صادره ا ز سازمان مرکزی (معاونت پژوهش وفناوری)دانشگاه آزاد اسلامی دربحث انجمن های علمی فعالیت های چشمگیری راشروع وانجام داده وباتشکیل انجمن های علمی دررشته های مختلف آموزشی به فعالیت های علمی دانشجویان پاسخ لازم راارائه نموده است . در این راستا باتشکیل 14 انجمن علمی دانشجویی در واحد ارومیه که پس ازطی مراحل اداری مجوز فعالیت  اخذ گردیده وهم اکنون دانشجویان عضواین انجمن ها در رشته های دارای مجوز و با رعایت شیوه نامه انجمن های علمی درشش محور 1-بازدید های علمی 2-همایش های علمی 3-برگزاری کارگاههای علمی پژوهشی 4- انتشار نشریه علمی 5- برگزاری سخنرانی  6- اجرای طرح های پژوهشی وبا بودجه اختصاص یافته به هریک ازبرنامه ها فعالیت چشمگیری دارند .