باشگاه پژوهشگران جوان


باشگاه پژوهشگران جوان در یک نگاه
 
از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از رسالت آموزش و پرورش استعدادهاي فرزندان مهين اسلامی را عهده دار مي باشد و باتوجه به اهميت رشد و شکوفايی استعدادهای جوان کشور، شناسايی دانش آموزان، دانش پژوهان جوان و مستعد، حمايت، تقويت و راهنمايی آن ها به منظور ارتقاء دانش، بروز خلاقيت ها و نوآوری های آنان تاثير بسزايی در نيل به اهداف دانشگاه خواهد داشت. لذا دانشگاه آزاد اسلامی تلاش می کند تا تسهيلات و امکانات لازم را براي تشويق جوانان خلاق و کار آفرين و علاقمند به دانش و پژوهش از هر جهت در چهار چوب امکانات موجود را فراهم سازد .
باشگاه پژوهشگران جوان موسسه ای است غير انتفاعی که با هدف شناسايی ، جذب ، پرورش ، حمايت و هدايت و اعتلاي سطح علمی دانش آموزان و دانشجويان و جوانان با استعداد کشور از طريق تشکل بخشيدن به آنها در قالب گروه های پژوهشی و علمی تشکيل و زير نظر دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت می کند. مرکز باشگاه در تهران بوده و در صورت تصويب هيات امناء شعب آن می تواند در تمامی شهرهاي کشور با همکاری واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامی تشکيل گردد. اهداف كلان باشگاه پژوهشگران جوان شامل، بروز و ظهور خلاقيت های اعضاء در زمينه های گوناگون علمی، پژوهشی، آموزشی و كارآفرينی، ارتقای سطح كيفی اعضاء در ابعاد مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی، توسعه روحيه گروه گرایی در بين اعضاء و ساماندهی آن ها در فعاليت های دسته جمعی و هدايت و تقويت استعدادهای اعضاء در جهت تأمين نيازهای علمی – پژوهشی كشور.