مدیر امور پژوهش

 

نام: نصرت
نام خانوادگی:آقازاده
تاريخ تولد :
گروه آموزشى: عمران، هیدروژئولوژی
مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس :  32759180 داخلی: 281
 
 
 مدیریت كل امور پژوهشی بازوی اجرایی حوزه جهت ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی دانشگاه است. 

اهم وظایف مدیریت كل پژوهشی به شرح ذیل است:
-انجام بررسیهای لازم و اخذ تصمیمات ضروری درخصوص فعالیت پژوهشی و تحقیقاتی واحد دانشگاهی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.
- بررسی و مطالعه لازم و ارائه طرح های مختلف مورد نیاز در زمینه فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی با توجه به خط مشی كلی دانشگاه.
- ایجاد ارتباط با سایر واحدها و دانشگاههای داخلی و خارجی در زمینه های مختلف پژوهشی و تحقیقاتی در چهارچوب تصمیمات كلی دانشگاه.
- پیش بینی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها.
- تهیه و تنظیم برنامه های پژوهشی واحد دانشگاهی و ارائه آن به مقام مافوق.
-  بررسی پیشنهادات دفاتر و ادارات واحد در زمینه امور پژوهشی و تعیین اولویت هریك از آنها با توجه به امكانات موجود.
- تدوین برنامه های كوتاه مدت و دراز مدت پژوهشی واحد با هماهنگی سایر مدیریت ها و معاونتهای واحد حسب مورد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح و اتخاذ تصمیم در سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.
- پیشنهاد بودجه و نیروی انسانی و سایر نیازمندی های پژوهشی واحد با رعایت اولویت ها و تصمیمات و سیاستهای كلی دانشگاه.
- بررسی و برآورد نیاز واحد دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.
- ارائه آموزشهای عملی و ضمن خدمت به كاركنان تحت سرپرستی و تقسیم كار بین آنان.
- تهیه گزارشات لازم از اقدامات و مراحل پیشرفت فعالیتهای پژوهشی واحد به مقام مافوق.
- انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق.