معاون پژوهش و فناوری

 

نام: مهدی
نام خانوادگی: زواری
تاريخ تولد : 1360
گروه آموزشی: برق- الکترونیک
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس :  32759180 ، 31803190 داخلی: 190