همكاران:

1. مسئول تمشيت امور بين الملل
نام: سیاوش
نام خانوادگی: میرزائی
تاریخ تولد: 1360
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس: 96-33440094 داخلی264
شماره تماس مستقيم: 33444042
مكان: اروميه خيابان دانشكده ، دانشكده ادبيات و علوم انساني


2. مدير برنامه ريزي آموزشي
نام: علي
نام خانوادگی: اخباري
تاریخ تولد: 1357
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم تربيتي
شماره تماس: 31803226-
مكان: مجتمع آيت الله هاشمي رفسنجاني(سايت3) دانشكده فني طبقه سوم