اساتید و اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی 
رشته تحصیلی 
رزومه علمی پژوهشی 
شکوفه مونسی راد مهندسی پزشکی  رزومه علمی پژوهشی 
میرحجت سیدی  مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) رزومه علمی_پژوهشی
حامد افشاری مهندسی پزشکی- بیومکانیک رزومه علمی پژوهشی