مدیر گروه مهندسی پزشکی

نام : میر حجت 
نام خانوادگی : سیدی 
رزومه علمی-پژوهشی