مدیر گروه معماری مقطع کارشناسی

نام : بابک
نام خانوادگی : مطیعی
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : دکتری - مربی