مدیر گروه معماری مقطع ارشد

نام : جواد
نام خانوادگی : ایمانی شاملو
رشته تحصیلی : معماری
مرتبه علمی : دکتری - مربی