اساتید و اعضای هیات علمی گروه معماری

نام و نام خانوادگی رشته و گرایش تحصیلی رزومه علمی و پژوهشی
آرش محمدی فلاح معماری رزومه علمی پژوهشی
کاوس شهری معماری رزومه علمی پژوهشی
الهام محمدزاده معماری  
آیدین خامودچی معماری  
مجید بدرآسا معماری  
جواد شریف نژاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری  
بابک مطیعی معماری رزومه علمی پژوهشی
فرنوش مینوئی معماری رزومه علمی پژوهشی
سارا عالم معماری رزومه علمی پژوهشی
معصومه عالم راثی معماری رزومه علمی پژوهشی
داود سعادت معماری  
جواد ایمانی شاملو برنامه ریزی شهرسازی  
عباس صداقتی معماری رزومه علمی پژوهشی