رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
علوم کامپیوتر کارشناسی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی
مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعات کارشناسی
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته