رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار کارشناسی ارشد
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد