مدیر گروه کامپیوتر مقطع ارشد

نام : کامبیز
نام خانوادگی : مجیدزاده
رشته تحصیلی : کامپیوتر
مرتبه علمی : دکتری - استادیار
رزومه علمی و پژوهشی