رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار دکتری تخصصی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیتم های کامپیوتر دکتری تخصصی