مدیر گروه کامپیوتر مقطع ارشد

نام:فرهاد
نام خانوادگی: سلیمانیان