رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهندسی برق مخابرات کارشناسی
مهندسی برق الکترونیک کارشناسی
مهندسی برق کارشناسی
مهندسی تکنولوژی برق-قدرت کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته