مدیر گروه برق مقطع کارشناسی

نام : آرش
نام خانوادگی : کلامی 
رشته تحصیلی : برق الکترونیک
مرتبه علمی : بورسیه - مربی