رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهندسی برق قدرت کارشناسی ارشد
مهندسی برق--افزاره های میکرو نانو کارشناسی ارشد
مهندسی برق-الکترونیک و ماشین کارشناسی ارشد
 مهندسی برق-سیستم الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد
مهندسی برق مخابرات کارشناسی ارشد