رشته های تحصیلی

رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
مهندسی برق الکترونیک دکتری تخصصی
مهندسی برق مخابرات دکتری تخصصی
مهندسی برق قدرت دکتری تخصصی